توضیح یک سطحی و دو و سه

سوال

دکتر توضیح بدید ترمیم یک سطحی و دو سطحی و سه سطحی چیه ؟؟

0
ترمیمی علی 6 ماه 0 پاسخ ها 133 بازدید 0

ارسال یک پاسخ